Служба за пружање помоћи сведоцима и оштећенима

У складу са Упутством Високог савета судства о начину приступа, систему рада и начину поступања Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима, у Вишем суду у Ужицу  у току 2017. године је почела са радом Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима. Координатор Службе је судијски помоћник Тамара Јованетић која је прошла вишедневну обуку организовану од стране ОЕБС-а. Циљ ове Службе је да обезбеди емотивну и логистичку помоћ и подршку сведоцима и оштећенима пре, за време и после њиховог сведочења. Служба омогућава да сведок што лакше по себе и ефикасније за судски поступак, приступи суду или другом органу поступка како би дао свој исказ. Сви сведоци имају једнако право на приступ Служби. У току рада са сведоцима, запослени у Служби не улазе у садржај њиховог исказа, нити истим пружају било какве правне савете о сведочењу, осим општих правних информација о поступку пред судом.

Поступајући судија процењује којим сведоцима је потребно пружити помоћ и подршку кроз рад ове службе, записничар или судијски помоћник, о таквим уредно позваним сведоцима доставља Служби писано обавештење у форми дописа који треба да садржи податке о термину заказаног саслушања, броју предмета са редоследом њиховог испитивања и са обавештењем о томе да ли је предвиђено суочавање сведока, да ли су сведоку додељене мере заштите као и опште податке о истом ( име, презиме, адреса и контакт телефон као и основне податке из оптужнице). О свим променама у вези суђења које могу имати везе са сведоцима ( одлагање саслушања, промена термина, промена суднице у којој ће бити саслушање и сл.) записничари информишу Службу, а у циљу благовременог прослеђивања информација сведоцима. Такође, приликом слања позива сведоку, потребно је да записничари уз позив доставе и обавештење Служби.

Служба благовремено обавештава поступајућег судију о болести сведока, спречености доласка у суд, потреби за пратиоцем и другим значајним информацијама, о захтеву сведока за додељивањем процесних мера заштите, стању сведока ( узнемиреност, агресивност, страх, здравствено стање сведока), постојању претње пре и након сведочења као и предузетим радњама од стране Службе.

Разговор са сведоцима и оштећенима обавља се у посебној просторији која је обезбеђена за те намене - канцеларија број 15 у приземљу зграде суда, а разговор представља професионалну тајну. Запослени који обављају послове у Служби не могу се испитивати у својству сведока на суду у конкретном предмету у вези свог рада са сведоцима