Приступ судској згради особа са инвалидитетом

На улазу у приземље зграде правосудних органа у Ужицу, постоје врата до којих води рампа за кориснике колица и особе које се отежано крећу. Како су врата у приземљу због безбедносних разлога затворена, на њима је увек радник обезбеђења који ће врата и отворити. На овај начин омогућен је приступ  приземном делу зграде где се налази инфо пулт и тоалет за особе са инвалидитетом, а уз коришћење лифта и приступ првом спрату где се налази пријемна канцеларија Основног суда у Ужицу,  као и лифт који ће странке да одвезе на пети спрат у просторије Вишег суда у Ужицу.

Како у овом тренутку није могуће обезбедити велика материјална средства потребна за стварање услова доступности преосталог дела судске зграде где се налази највећи број судница  у Вишем  суду у Ужицу, предвиђене су посебне процедуре у зависности од групе корисника, тако да  особе које долазе у суд у судску управу, писарницу , ради издавање уверења и прегледања списа, а такође и особе које треба да приступе суђењу у судницама на петом спрату  морају да се користе лифтом у чему ће им помоћи неко од правосудних стражара.

Особе са инвалидитетом које имају статусстранке  у кривичном поступку могу лако да приступе на суђења,   обзиром да се кривичне суднице налазе у приземљу зграде суда, тако да ће се ради уласка у зграду користити лифтом за инвалиде а затим ће их неко од стражара упутити у одговарајућу простоију или судницу. Што се тиче парничних судница, прилаз особама са инвалидитетом је отежан али може да се изведе тако да се те особе морају користити лифтом у чему ће им помоћи неко од правосудних стражара, отпратити их и упутити ка судници.

Да би се омогућило да се суђења закажу у приземљу зграде суда у коме је омогућен приступ особама са иналидитетом предвиђен је следећи поступак:

Уз саму тужбу  потребно је поднети и обавештење (образац захтева се налази на секцији Обрасци поднесака презентације суда) поступајућем судији  са захтевом да се суђења закажу у судници која је доступна особама са инвалидитетом.

Кад се одобри захтев предузимају се потребне мере са поступајућим судијом да се суђење закаже у некој од судница у приземљу.

Уколико је реч о особи са оштећеним слухом или говором у самој тужби то треба и нагласити како би се благовремено ангажовао судски тумач - преводилац на гестовни језик.

Особе са инвалидитетом које у оквиру кривичног или парничног поступка треба да учествују као сведоци, оштећени, вештаци или тумачи ће се  увек обратити неком од правосудних стражара  и за случај да нису позвани на суђења у кривичном поступку мораће да се користе лифтом у чему ће им помоћи неко од правосудних стражара.

Странка у поступку која зна да је предложени сведок или вештак особа са инвалидитетом треба то и да нагласи, како би се обезбедила судница у приземљу или ангажовао судски тумач.

Поред тога и сама особа са инвалидитетом, по добијању позива за суд, може обавестити поступајућег судију и поднети захтев да се суђење закаже у судници  која је доступна особама са инвалидитетом.