Форма представке

Eл. пошта Штампа ПДФ
Evropski sud za ljudska prava
European Court of Human Rights

Savet Evrope
Strazbur, Francuska
Counsil of Europe
Strasbourg, France


PREDSTAVKA
APPLICATION

Na osnovu člana 34 Evropske konvencije o ljudskim pravima i Pravila br. 45 i 47 Poslovnika Suda
under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

VAŽNO: Ova predstavka je formalni pravni dokument i može uticati na Vaša prava i obaveze
IMPORTANT: This application is a formal legal document and maz affect zour rights and obligations.

I. STRANKE
THE PARTIES

A. PODNOSILAC PREDSTAVKE
THE APPLICANT

(Popuniti podatke podnosioca predstavke i zastupnika, ukoliko ga ima)
(Full in the following details of the applicant and the representative, if any)

1. Prezime……………………………… 2. Ime(na)…………………………………
Surname First name(s)

2. Pol: Muški/ženski
Sex: male/female

3. Državljanstvo……………………….. 4. Zanimanje………………………………
Nationality Occupation

5. Datum i mesto rođenja …………………………………………………………………..
Date and place of birth

6. Adresa prebivališta ………………………………………………………………………
Permanent address

7. Telefon …………………………………………………………………………………..
Tel. No.

8. Adresa boravišta (ako je različita od one pod tačkom 6)………………………………...
Present address (if different from the one in line 6)

9. Ime zastupnika…………………………………………………………………………...
Name of representative

10. Zanimanje zastupnika…………………………………………………………………..
Occupation of representative

11. Adresa zastupnika………………………………………………………………………
Address of representative

12. Telefon…………………………….. Faks……………………………………
Tel. No. Fax No.


B. VISOKA STRANA UGOVORNICA
THE HIGH CONTRASTING PARTY

(Popuniti ime države(a) protiv koje(ih) se podnosi predstavka)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

13. …………………………………………………………………………………………..

II. IZJAVA I ČINJENICAMA
STATEMENT OF THE FACTS

14.


III. IZJAVA O NAVODNOM(IM) KRŠENJU(IMA) KONVENCIJE I/ILI PROTOKOLA I O BITNIM ARGUMENTIMA
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

15.

IV. IZJAVA U VEZI ČLANA 35. STAV 1 KONVENCIJE
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

(Ukoliko je potrebno za svaku žalbu ponaosob dati podatke u tačkama od 16 do 18 na posebnom papiru)
(If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
16. Pravnosnažna odluka
(datum, sud ili organ i priroda odluke)…………………………………………………
Final decision
(date, court or authority and nature of decision)

17. Druge odluke
(navesti hronološkim redom, datum, sud ili drugi organ i priroda svake odluke)……………………..
Other decisions
(list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

18. Da li postoji neki drugi pravni lek koji Vam stoji na raspolaganju a koji niste upotrebili?
Ako postoji, objasnite zašto ga niste upotrebili……………………………………………..…………
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used?
If so, explain why you have not used it

V. IZJAVA O CILJU PODNESKA I OKVIRNI ZAHTEV ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION

19. …………………………………………………………………………………………..

VI. IZJAVA O OSTALIM MEĐUNARODNIM POSTUPCIMA
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

20. Da li ste podneli gore navedene žalbe nekom drugom sistemu međunarodne istrage ili poravnanja. Ako jeste, napišite pune podatke……………………………………….
Have you submmitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.

VII. LISTA DOKUMENATA
LIST OF DOCUMENTS

(Ne originalna dokumenta, samo fotokopije)
(No original documents, only photocopies)

(Uključiti kopije svih odluka koje se odnose na delove IV i VI. Ukoliko nemate kopije dokumenata, trebalo bi ih nabaviti. Ako ne možete da ih nabavite objasnite zašto.
Dokumenti koje priložite neće Vam biti vraćeni.)
(Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, axolain why not.
No documents will be returned to you.)

21. a) ……………………………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………………………….

c) ……………………………………………………………………………………….

 

VIII. IZJAVA I POTPIS
DECLARATION AND SIGNATURE

Ovde potvrđujem da su, prema mom najboljem znanju i uverenju, svi podaci koje sam izneo/la u ovoj predstavci tačne.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.

Mesto ………………………………………………………………………………….
Place

Datum …………………………………………………………………………………
Date

(Potpis podnosioca predstavke ili njegovog zastupnika)
(Signature of the applicant or of the representative)