Почетак рада Вишег суда у Ужицу

Eл. пошта Штампа ПДФ

У складу  са реформом правосуђа у Републици Србији, а на основу закона којима је успостављена  нова организација и ново уређење  судова, од 1. јануара 2010. године као суд опште надлежности  оснива се и почиње са радом Виши суд у Ужицу  за подручје Основног суда у Ужицу, Основног суда у Пожеги и Основног суда у Пријепољу.

 

Надлежност Вишег суда у Ужицу

 

Виши суд у првом степену:

 1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;
 2. суди за кривична дела против Војске Србије; одавање државне тајне; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; организовање и подстицање на извршење геноцида и ратних злочина; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; одавање службене тајне; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање;
 3. суди у кривичном поступку према малолетницима;
 4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;
 5. одлучује о захтевима за рехабилитацију;
 6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања.
 7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; о ауторским и сродним правима, заштити и употреби проналазака, модела, узорака, жигова и ознака географског порекла ако није надлежан други суд; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију и накнади штете у вези са објављивањем информације;
 8. суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;

 

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

 1. о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног; у скраћеном кривичном поступку;
 2. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у извршним и ванпарничним поступцима.
 3. Виши суд води поступак за издавање окривљених и осуђених лица, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја и врши друге послове одређене законом.