Кривични поступак

 

Основни појмови

"осумњичени" је лице према коме је због постојања основа сумње да је учинило кривично дело надлежни државни орган у предистражном поступку предузео радњу прописану овим закоником и лице против кога се води истрага;

"окривљени" је лице против кога је подигнута оптужница која још није потврђена, или против кога је поднет оптужни предлог, приватна тужба или предлог за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења, а главни претрес или рочиште за изрицање кривичне санкције још није одређено, односно израз који служи као општи назив за осумњиченог, окривљеног, оптуженог и осуђеног;

"оптужени" је лице против кога је оптужница потврђена и лице за које је поводом оптужног предлога, приватне тужбе или предлога за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења одређен главни претрес или рочиште за изрицање кривичне санкције у скраћеном кривичном поступку;

"осуђени" је лице за које је правноснажном одлуком суда утврђено да је учинилац кривичног дела или противправног дела одређеног у закону као кривично дело, осим ако се на основу одредаба Кривичног законика сматра неосуђиваним;

"тужилац" је јавни тужилац, приватни тужилац и оштећени као тужилац;

"јавни тужилац" је Републички јавни тужилац, апелациони јавни тужилац, виши јавни тужилац, основни јавни тужилац, јавни тужилац посебне надлежности, заменици јавних тужилаца и лица која су законом овлашћена да их замењују;

"приватни тужилац" је лице које је поднело приватну тужбу због кривичног дела за које је законом прописано кривично гоњење по приватној тужби;

"оштећени као тужилац" је лице које је преузело кривично гоњење од јавног тужиоца;

"странка" је тужилац и окривљени;

"сведок" је лице за које је вероватно да ће дати обавештења о кривичном делу, учиниоцу или о другим чињеницама које се утврђују у поступку.

"оптужба" је оптужница, оптужни предлог, приватна тужба и предлог за изрицање мере безбедности, односно израз који служи као општи назив за акт тужиоца у коме су наведена обележја кривичног дела или противправног дела одређеног у закону као кривично дело;

"оштећени" је лице чије је лично или имовинско право кривичним делом повређено или угрожено;

"заступник оштећеног" је законски заступник и пуномоћник оштећеног, оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца;

"поступак" је предистражни поступак и кривични поступак;

"основ сумње" је скуп чињеница које посредно указују да је учињено кривично дело или да је одређено лице учинилац кривичног дела;

"основана сумња" је скуп чињеница које непосредно указују да је одређено лице учинилац кривичног дела;

"оправдана сумња" је скуп чињеница које непосредно поткрепљују основану сумњу и оправдавају подизање оптужбе;

"лишење слободе" је хапшење, задржавање, забрана напуштања стана, притвор и боравак у установи који се, у складу са овим закоником, урачунава у притвор;

"организована криминална група" је група од три или више лица, која постоји одређено време и делује споразумно у циљу вршења једног или више кривичних дела за која је прописана казна затвора од четири године или тежа казна, ради непосредног или посредног стицања финансијске или друге користи;

"организовани криминал" представља вршење кривичних дела од стране организоване криминалне групе или њених припадника;

"кривични закон" је Кривични законик и други закон Републике Србије у којем су садржане кривичноправне одредбе;