Притужба председнику Вишег суда у Ужицу

Притужба на рад суда или било ког лица запосленог у њему, како судија тако и административног особља може се поднети председнику суда писмено или усмено.

 

Писмена притужба треба да садржи број предмета, име судије (или другог лица на чији се рад притужује), кратак опис разлога притужбе и име и адресу притужиоца.

 

Притужба се упућујуе на следећу адресу:

Виши суд у Ужицу

Председнику суда

Наде Матић 6

31000 Ужице

 

Усмена притужба може се изнети председнику суда уз претходно заказивање пријема.

 

Пријем код председинка суда свака странка може заказати путем телефона на број: 031 513 245 или лично код секретара суда у соби бр 16а на петом спрату.

 

Председник суда прима странке средом од 10:00 до 12:00

 

Суд је дужан да у року од 15 дана од дана пријема притужбе проследи одговор притужиоцу.

 

Када се подноси притужба?

Притужба на рад суда подноси се у случају када странка има примедбе на примену процедуре и третман у поступку који се води пред судом.

 

Притужба није жалба

Притужба се може односити на дужину трајања поступла, време израде судске одлуке, начин на који је странка третирана у поступку (неадекватно понашање судија и административног особља) и сл.

 

Странка у притужби не може износити коментаре који се односе на садржину пресуде већ у том случају подноси жалбу вишем суду који је надлежан да њој одлучује.

 

Притужба се може поднети као:

 

  •     Писмена притужба Министарству правде
  •     Писмена притужба председнику Врховног касационог суда Србије
  •     Писмена притужба председнику Вишег суда
  •     Писмена притужба председнику Основног суда
  •     Усмена притужба председнику Основног суда

 

Облик и садржина притужбе

Подноси се у писменом (а председнику основног суда и у усменом) облику и на овај начин странке се могу притужити на рад целог суда као и на рад одређеног судије или председника суда уз навођење броја предмета, имена судије или другог лица на које се притужба односи и имена притужиоца.

 

Коме се подноси и на коју адресу?

 

Писмена притужба Министарству правде

 

Министарство правде и државне управе РС

Одсек за надзор у судовима

Немањина 22-26

11000 Београд

 

Писмена притужба председнику Врховног касационог суда Србије

 

Врховни касациони суд Србије

Председнику суда

Ресавска бр. 42

11000 Београд

 

Писмена притужба председнику Вишег суда

 

Виши суд у Ужицу

Председнику суда

Наде Матић 6

31000 Ужице