Ново признање за 2018. годину

Eл. пошта Штампа ПДФ

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржавано је од 8. до 10. октобра 2018. године у Врњачкој Бањи. Теме Саветовања биле су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.

Врховни касациони суд, тим поводом, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 8. октобра 2018. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Признање за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система додељенo је и Вишем суду у Ужицу.

 

Dodela

 

Признање председници Вишег суда у Ужицу Радмили Рајић уручио је председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, који је рекао да служба у правосуђу није увек лака, како у погледу услова рада, тако и у погледу броја предмета и нагласио значај позитивних напора државе у сарадњи са партнерским међународним организацијама да се неке од слабости поправе: “Иницијатива да најефикаснији, најорганизованији, иновативни и креативни буду издвојени кроз добијање награде, треба да буде охрабрење и подстицај наставку додатног залагања судова и порука да се труд исплати”, закључио је председник Милојевић.

Вишедонаторски поверенички фонд (МДТФ), којим управља Светска банка, је омогућио средства за набавку конкретних добара за сваки награђени суд, израду плакета и признања и свечаност доделе награда и признања судовима.

Наиме, Виши суд у Ужицу је две године заредом добитник наведеног признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система. У ранијим годинама, а нарочито у претходне две године, ефикасност суда је побољшана, јер са готово истим бројем судија у односу на раније године, у 2017. години и првој половини 2018. години преполовљен је број нерешених предмета. Виши суд у Ужицу је у 2017. години решио 5.956 предмета док је само у првих девет месеци 2018. године решен 5.851 предмет, што показује евидентан напредак у ефикасности рада Вишег суда у Ужицу.

 

Нови распоред суђења

Eл. пошта Штампа ПДФ
Распоред суђења за период 01.07.2019. - 31.07.2019. године можете погледати овде
 

Признање за рад Вишег суда у Ужицу

Eл. пошта Штампа ПДФ

На традиционалном Годишњем саветовању судија Републике Србије, које је одржано у Врњачкој бањи од 4. до 7. октобра 2017. године, Врховни касациони суд доделио је Вишем суду у Ужицу признање за допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017. години.

Признање је у име Вишег суда преузела председник суда Радмила Рајић

 

Упознавање јавности са радом АВП

Eл. пошта Штампа ПДФ

У среду 8. септембра 2010. године у библиотеци Основног суда у Ужицу одржана је заједничка коференција за новинаре Вишег и Основног суда у Ужицу у циљу упознавања јавности са активности и радом судова на Пројекту који обухвата обуку запослених и увођење новог компјутерског програма за аутоматско вођење предмета, а који се спроводи у координацији Министарства правде Републике Србије и Светске банке из Пројеката подршке реформе правосуђа Србије.

Почасни гост коференције био је помоћник Министра правде за операције и технологије господин Дејан Пашић.

Програм за аутоматско вођење предмета је пословни софтвер нове генерације који се користи у судовима у Републици Србији и у технолошком смислу је урађен по стандардима најмодерније праксе у европској унији и развијеним земљама у вету, а до сада је имплементиран у 16 привредних, 34 основна и 26 виших судова у Србији, као и у Привредном апелационом суду. По плану Министарства правде Републике Србије увођење АВП програма у 102 судске јединице почиње у септембру 2010. године.

Основни задатак Програма за аутоматско вођење предмета је да замени ручно вођење уписника, а у судовима који су до сада користили неку врсту софтвера, циљ је замена постојећих апликација јединственом хармонизованом апликациjом за територију целе Републике.

Вођење уписника у електронској форми кроз АВП програм помаже при прецизнијем вођењу информација о предметима од фазе завођења до окончања предмета, омогућава креирање базе података за све врсте предмета и учесника у поступку, увид у сваки предмет у пар секунди и давање информација о предметима странкама без чекања, креирање извештаја за праћење рада судова и судија појединчано у реалном времену. Истовремено Програм омогућава странкама праћење информација о предметима преко веб странице судова Србије, што смањује време потребно за добијање информација, повећава транспарентност рада судова и растерећује раднике писарница рада са странкама у ситуацијама када је то могуће, омогућава евидентирање уговора о промету непокретностима кроз централизовану базу података и тако спречава злоупотребе при овим трансакцијама (продаја једне непокретности више пута). Овим је омогућена и додела судија по предметима случајном расподелом, по праву на „природног судију“, израчунавање судске таксе и упознавање странака с износом одмах по предаји предмета суду, са праћењем наплате судских такси и тиме ажурнији начин прикупљања такси.

Председницима судова је омогућено да свакодневно прате прилим предмета у суд и да прате рад сваког судије појединачно како би могли да утичу на ефикасност и избегавање у одуговлачењу поступака.  Својим функционалностима овим се правосуђе у Србији сврстaва у ред модерније опремљених у овом делу света повећавајући ажурност, транспарентност рада судова, скраћење дужине трајања старих поступка, решавања старих предмета и повећава поверење странака у рад судова.

Вршилац функције председника Вишег суда у Ужицу Радмила Рајић је изјавила да имплементиран програм за аутоматско вођење предмета омогућава бржи, ефикаснији и стандардизованији рад у суду. Наведеним програмом замениће се ручно вођење уписника, прецизније ће се водити информације о предметима суда, а програм ће одређивати судије који ће да суде у споровима и омогући да се прати рад судије појединачно у наведеном предмету, а грађанима ће бити омогућено да у сваком тренутку путем интернета добију информације о предметима који се воде у суду, дакле без чекања на шалтерима и контактирања радника писарнице. Не само да се омогућује бржи и делотворнији рад администрације, већ и већа правна сигурност за грађане, с тим што су већ уочени позитивни ефекти управо због боље доступности података суда и побољшања рада суда и судског особља.

Помоћник Министра правде Дејан Пашић изјавио да ће захваљујући свакодневном коришћењу новог програма за аутоматско вођење предмета (АВП) рад запослених у судовима бити једноставнији, ефикаснији и транспарентнији. Деветомесечни пројекат који обухвата обуку запослених у увођење новог компјутерског програма у 60 основних и виших судова реализује се из МДТФ  пројеката (Мулти донор труст фонд пројеката) подршке реформе правосуђа Србије, а у координацији Министарства правде и Светске банке.

 

Почетак рада Вишег суда у Ужицу

Eл. пошта Штампа ПДФ

У складу  са реформом правосуђа у Републици Србији, а на основу закона којима је успостављена  нова организација и ново уређење  судова, од 1. јануара 2010. године као суд опште надлежности  оснива се и почиње са радом Виши суд у Ужицу  за подручје Основног суда у Ужицу, Основног суда у Пожеги и Основног суда у Пријепољу.

 

Надлежност Вишег суда у Ужицу

 

Виши суд у првом степену:

 1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;
 2. суди за кривична дела против Војске Србије; одавање државне тајне; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; организовање и подстицање на извршење геноцида и ратних злочина; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; одавање службене тајне; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање;
 3. суди у кривичном поступку према малолетницима;
 4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;
 5. одлучује о захтевима за рехабилитацију;
 6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања.
 7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; о ауторским и сродним правима, заштити и употреби проналазака, модела, узорака, жигова и ознака географског порекла ако није надлежан други суд; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију и накнади штете у вези са објављивањем информације;
 8. суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;

 

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

 1. о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног; у скраћеном кривичном поступку;
 2. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у извршним и ванпарничним поступцима.
 3. Виши суд води поступак за издавање окривљених и осуђених лица, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја и врши друге послове одређене законом.