Писарница


Судска писарница

У судској писарници обављају се административно-технички послови по свим предметима, као и пријем и експедиција поште. У ове послове улазе и вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, састављање статистичких извештаја и пружање информација странкама. Предмети се формирају у судској писарници, уносе се у уписник под одређеним редним бројем и додељују у рад одређеном судији појединцу или судском већу. Странке могу директно контактирати са судијама, али због обима посла и веће ефикасности, са судом се углавном контактира писменим путем, преко поште, или се писмени поднесци лично донесу у пријемну канцеларију суда.

 

У писарници се странке могу упознати са одређеним предметом и од службеника ће добити потребне информације. Предмети се у писарници чувају као активни предмети и као архивирани. О структури предмета и о раду судских већа писарница саставља редовне извештаје за судску управу, Апелациони и Врховни касациони суд и за Министарство правде и државне управе.

 

Радом судске писарнице руководи управитељ судске писарнице и он је одговоран директно преседнику суда. Судска писарница је подељена на одсеке, односно писарнице које су придружене одређеним судским оделењима (одсек писарнице за кривичне предмете која се налази при кривичном оделењу или како се скраћено зове кривична писарница и одсек парничне писарнице).

 

Пријем поште и експедиција

 

Виши суд у Ужицу сву пошту прима и шаље преко пријемне канцеларије у оквиру писрнице, која је организована као посебан одсек писарнице. У овој канцеларији је могуће лично предати писмене поднеске намењене судијама и судским већима, као и писмена упућена судској управи, односно Председнику суда. Поред личне предаје, у пријемној канцеларији судске писарнице доноси се и ковертирана пошта упућена суду преко ПТТ службе (писма, телеграми итд.). На овај начин суд контактира са странкама, другим судовима и другим државним органима. Примљени поднесци (пуномоћја, жалбе, разни захтеви странака, као и прилози који могу бити докази у току поступка), писма, пошиљке и предмети се разврставају и даље прослеђују већима којима су упућени. Сваки спис се претходно овери пријемним печатом са датумом и сатом пријема, а приликом личне предаје писмена у овој канцеларији странкама се, као доказ да је примљено у суду, ставља пријемни печат са датумом пријема на примерак писмена који задржавају. На овај начин се повећава ефикасност и приспела пошта се лакше разврстава по одељењима и даље по судским већима.

 

Пријемна канцеларија у оквиру писарнице истовремено обавља послове отправљања судске поште (експедиција). Експедују се позиви странкама, судске одлуке и други судски акти, а у пријемну канцеларију се враћају доставнице и повратнице, као докази о пријему судских аката. Достављање судских писмена странкама врши путем поште или преко судске службе за доставу.

 

Рад на предметима у писарници

 

Предмети се формирају неким иницијалним актом (тужбом, оптужницом, захтевом за спровођење истраге, итд.) и када се такав акт достави у пријемну канцеларију он се даље прослеђује водиоцу уписника одређеног реферата унутар неког одсека писарнице.

 

Расподела предмета судијама и судским већима је строго прописана, а врши се по утврђеном редоследу. Критеријум за распоређивање је време по ком предмети пристижу на формирање, а у случају истовремености уписују се у уписник по азбучном реду. Судије и судска већа равноправно добијају у рад предмете, редом којим су пристизали. Посебан редослед расподеле односи се на хитне предмете (нпр. притворски предмети).

 

Након формирања и завођења предмета у уписнике, странке стичу право да сазнају пословни број под којим ће се предмет водити као и име судије који ће поступати по предмету.

 

О одступању од редоследа расподеле предмета одлучује председник суда.

 

Судска писарница након расподеле предмете доставља судијама или судским већима у рад. Предмети се чувају у писарници на прописан начин, тако да би се избегла оштећења или неки видови злоупотребе. Странке могу да се упознају са предметима, али је то увек под непосредним надзором радника писарнице. Такође, странке могу и фотокопирати списе предмета о свом трошку (уплатом одговарајуће таксе) и под надзором радника писарнице.

 

 Уписник и књиге кретања

 

Формирани предмети се заводе под редним бројевима за одређену годину и у уписнике уносе сви важнији подаци у вези са предметом: име судије, датум кад је приспео иницијални акт и сви процесни акти који утичу на поступак. Из уписника је могуће у свако доба видети у којој фази се налази поступак по датом предмету и без увида у сам предмет. Подаци из уписника се уносе и на рачунарску мрежу суда, односно води се електронска верзија овог уписника. На основу података из судских уписника службеници писарница странкама могу дати основне информације о току судског поступка у одређеном предмету предмету.

 

Архива

 

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају у посебној просторији писарнице, а предмети који су недавно завршени, могу се чувати и у писарници најдуже две године као тзв. приручна архива. Предмети се архивирају одлуком и потписом поступајућег судије. Архивски материјал, у који поред архивираних предмета спадају и уписници и друге помоћне књииге, чува евидентира и класификује архивар.

 

Контакт странака са писарницама.

Странка која жели да покрене поступак пред судом или преда одређени поднесак суду прво се сусреће са службеником пријемне канцеларије. Тужба или други поднесак предаје се у већем броју примерака (најмање два). Пријемна канцеларија поднеске странака прослеђује писарници која поднесак заводи у одговарајући уписник и тиме формира судски предмет који добија словну ознаку и број. Предмети добијају словне ознаке према врсти спора која је у питању, на пример: К-кривични предмети, П-парнични предмети, Р-ванпарнични предмети, И-извршни предмети итд. Странкама је важно да знају ознаку и број предмета, јер ће им исти бити потребан ако касније желе да изврше увид у предмет. Међутим, уколико странка не зна ознаку и број предмета службеник писарнице може на основу имена странака пронаћи предмет и омогућити странци увид у предмет или саопштити тражени податак.

 

Разгледање и преписивање списа врши се на за то одређеном месту (унутар писарнице) и под надзором службеника писарнице.

 

Где се налазе писарнице суда?

КРИВИЧНА И ИСТРАЖНА ПИСАРНИЦА

Кривична писарница Вишег суда у Ужицу налази се на петом спрату зграде (канцеларије број 3 и 4).

 

Писарница ради са странкама сваким радним даном од 7:00 – 15:00 часова.

У кривичној писарници се не могу се добити информације путем телефона. Потребно је да странка (само странка у поступку) и лица са пуномоћјима приступе лично у суд и потраже потребну информацију.

 

УПРАВИТЕЉ ПИСАРНИЦЕ: Предраг Миливојевић

 

ПАРНИЧНА ПИСАРНИЦА

Парнична писарница Вишег суда у Ужицу налази се на петом спрату зграде (канцеларија бр. 3).

Писарница ради са странкама сваким радним даном од 7:00-15:00 часова.

Разгледање списа врши се сваким радним даном од 8:00-14:00 часова.

Информације везане за рочишта, који судија поступа по предмету, да ли је урађена пресуда, могу изузетно добити грађани из унутрашњости путем телефона.

 

ШЕФ ПАРНИЧНЕ ПИСАРНИЦЕ: Срећко Цвијовић

 

За фотокопирање судских списа потребно је одобрење судије.

 

Захтев за фотокопирање списа износи 65,00 динара и по свакој страници још додатних 13,00 динара.

 

Рад писарнице

1. Где се и које информације о предмету могу добити:

 

Ваше је основно право у судском поступку да будете информисани о његовом току .

У зависности од врсте поступака који се води пред Вишим судом у Ужицу , информације о Вашем предмету можете добити у следећим писарницама:

 

 • истражна и кривична писарница - соба 03 и 04 на петом спрату зграде

 • парнична писарница - соба 03 на петом спрату зграде

 

Опште информације: шалтер за информације 

 

Преглед везан за врсту и тип информације које о предмету можете добити

У писарницама суда странка може добити:

 

 • име судије коме је предмет додељен у рад

 • информација о броју предмета и да ли је решен

 • све информације о кретању предмета

 • разгледати предмет

 • молбом тражити препис или фотокопију писмена која су у предмету

 • проверу података да лице није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница

 

2. Пријем странака

 

Странка или адвокат странке са уредним пуномоћјем у предмету или заступник, могу уколико нису задовољни ажурношћу рада судије или писарнице, тражити пријем код Председника суда.

 

Том приликом незадовољна страна указује на евентуалне пропусте у раду државног органа, носиоца правосудне функције или државног службеника те се уз темељно сагледавање проблема покушава наћи решење проблема.

 

Услед непознавања функционисања правосудног система и начина рада, те одређених рокова који су потребни да прођу да би се одређене процесне радње извршиле, врло је чест случај да примедба није основана.

 

Уколико се докаже супротно Председник суда дужан је да укаже носиоцу судијске функције или државном службенику на пропуст у раду, те да их о томе обавести писменим путем, помоћу наредбе.

 

У нашем суду битан акценат ставља се на рок израде судијских одлука, који је иначе прописан законом, колико времена треба да прође од закључења расправе до експедовања судске одлуке странкама.

 

Председник суда или заменик Председника суда прима странке једном седмично, уторком у термину од 8h до 14h.

 

 Пријем се заказује у судској управи.

 

3. Разгледање списа

 

Разгледање списа је редовна процедура у судском поступку у којој станка остварује своје право да се редовни и правовремено информише о свим судским радњама предузетим у предмету у коме има правни интерес.

 

Доказ о разгледању списа попуњава задужени службеник и странка или правни заступник или адвокат исте са уредним пуномоћјем у предмету. На попуњено формулару који се лепи у предмет и заводи у попис списа види се ко је и ког датума вршио увид у списе предмета.

 

Странке у поступку као и њихови пуномоћници могу разгледати списе у писарницама суда у времену од 07,00 до 15,00 часова.

 

Странка је дужна да се легитимише, а пуномоћник је дужан да приложи уредно пуномоћје.

Радно време писарнице за странке је од 07,00 до 15,00 часова.

 

4. Одлагање извршења затворске казне

 

Када пресуда,којом је изречена затворска казна постане правноснажна и извршна,осуђеном се писмено налаже да се одређеног дана јави на издржавање казне.

 

Извршење казне затвора може се одложити из разлога прописаних одредбом чл. 48. ЗИКС-а на молбу осуђеног лица.

 

Молбу за одлагање извршења казне затвора подноси осуђени, прилажући доказе, који потврђују наведене разлоге (оригинале или оверене фотокопије) у року од 3 дана од дана пријема налога за издржавање казне.

 

Уз молбу доставља се уплатница са уплаћеном таксом за молбу и одлуку у износу од 1.400,00 РСД, на жиро рачун бр.: 940-12845-05 (сходно одредби тарифног бр. 41 таксене тарифе Закона о судским таксама) и уплатница са уплаћеним трошковима за вештачење медицинске струке у износу од 500,00 РСД на исти број жиро рачуна, уколико су разлози одлагања здравствене природе.

 

О поднетој молби одлучује Председник суда. Осуђени може, против првостепеног решења изјавити жалбу надлежном Апелационом суду у року од 3 дана, од дана пријема решења, уз достављање уплатнице са уплаћеном таксом за жалбу и одлуку суда у износу од 1.040,00 РСД на жиро рачун бр.: 940-12845-05.

 

Молба за одлагање почетка извршења казне затвора, задржава извршење казне до правноснажности решења о молби. Међутим, Председник надлежног основног суда који приликом одбијања други пут поднете молбе, утврди да се право на молбу злоупотребљава, одлучиће да жалба не задржава извршење казне.

 

5. Молба за издавање преписа писмена или фотокопије

 

Молбу може поднети:

 

 • странка у поступку,

 • пуномоћник странке,

 • овлашћено лице.

 

Молба за издавање преписа писмена из предмета који је архивиран, предаје се управитељу судских писарница у соби број 3 на петом спрату.

 

Молба за издавање фотокопије писмена из предмета који је у току, предаје се такође управитељу судских писарница у соби број 3 на петом спрату.

 

Приликом подношења молбе за препис илли фотокопију потребно је уплатити таксу на жиро рачун суда бр.: 840-29607845-75, позив на број 97 89-100 на шалтеру поште или банке:

 

Преписи:

1. за молбу за препис 70 ,00 динара

2. за препис судских аката по страници 20,00 динара

3. за разматрање архивираних списа 190,00 динара

4. за извештај и податке који се траже из завршених предмета 390,00 динара

5. за уверење(да лице није под истрагом) 290,00 динара

6. следеће уверење +95 динара

 

Фотокопија:

1. Молба 65,00 динара

2. Записници 13,00 динара по листу

3. Остало 13,00 динара по листу

 

Радно време за пријем поште и оверу писмена:
07,00 - 15,00 часова