Организација суда

Полазећи од врсте, обима и сложености послова у суду и потребе законитог, ажурног и ефикасног рада у суду се образују следеће организационе јединице:

  • Судска управа   
  • Судска писарница
  • Рачуноводство суда и техничка служба
  • Информатичка служба
  • Служба правосудне страже

Послови СУДСКЕ УПРАВЕ обухватају организовање унутрашњег пословања у суду, старање о благовременом и уредном обављању послова у суду, вођење статистике и израда статистичких и других извештаја о раду суда, контрола извршења кривичних санкција, оверавање исправа намењених за употребу у иностранству, утврђивање распореда послова у суду, послова везаних за стручно усавршавање судија и судског особља, финансијско-материјалних послова, као и послова из делокруга рада суда: обезбеђивање законитости у остваривању права, обавеза и одговорности свих запослених у суду и доношење одлука у тим поступцима, вођење евиденције и података о запосленим, чување досијеа, нормативно-правних послова по налогу председника суда – доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и других општих аката којима се уређују унутрашњи односи, старање о благовременом и уредном обављању послова у суду, послова везаних за одређивање, позивање и распоређивање судија – поротника, послова у вези са вештацима и сталним судским тумачима, пријем притужби на рад Суда и подручних судова и достављање одговора поводом притужби, вођење свих уписника везаних за обављање наведених послова, поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја (у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја), вођење судске библиотеке са прописаном евиденцијом, административно-технички послови за председника суда и судску управу, спровођење поступка јавне набавке за потребе Окружног суда и контрола извршења кривичних санкција, и других послова судске управе прописаних Судским пословником. Пословима судске управе руководи председник суда.

 

У РАЧУНОВОДСТВУ СУДА И ТЕХНИЧКОЈ СЛУЖБИ се обављају материјално – финансијски послови из делокруга суда и судске управе: израда финансијског плана, израда свих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском рачуноводству, као и других извештаја на нивоу дистрибутивног центра, обрачун и исплата зарада и других примања запослених, контрола и књижење рачуноводствених исправа, сви благајнички послови, обрачун и исплата накнада за рад судија-поротника, судских вештака и тумача, послови судског депозита, старање о благовременом и законитом плаћању финансијских обавеза, давање стручне помоћи рачуноводствима правосудних органа на подручју Суда, као и пратећи послови неопходни за функционисање и рад суда.

 

У СУДСКОЈ ПИСАРНИЦИ обављају се административно- технички послови из делокруга суда и то: пријем и експедиција писмена, послови архиве, вођење уписника и именика у складу са судским пословником, вођење евиденције о кретању судских предмета, прикупљање статистичких података и израда статистичких извештаја који се односе наодређену правну област односно материју, издавање уверења на захтев странака и државних органа, као и обављање других послова утврђених судским пословником. Ради обезбедивања ефикасног и стручног обављања послова из делокруга писарнице а у складу са правном материјом на коју се послови односе, у судској писарници образује се:

  • Одсек кривичне писарнице   
  • Одсек парничне, ванпарничне и управне

У ИНФОРМАТИЧКОЈ СЛУЖБИ обављају се информатичко- аналитички послови за потребе Вишег суда у Ужицу , послови на инсталацији и одржавању системског и комуникационог и апликативног софтвера, рачунарских мрежа, рачунара, штампача, инсталација и послова одржавања активне и пасивне комуникационе опреме, информатичке припреме за аналитику рада, послови конфигурације сервера, одржавање базе података, обука корисника и упознавање корисника са начином рада помоћу рачунара и прикључења на интернет, прати се антивирусни програм на интернету и примењује антивирусна заштита, као и други послови по налогу председника Суда.

 

У СЛУЖБИ ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ обављају се послови из делокруга обезбеђења суда – зграде као и лица и имовине у њој и послови спречавања настанка и отклањања последица пожара: послови обезбеђивања зграде обухватају обезбеђивање услова за несметан рад суда одржавањем реда у згради, утврђивањем идентитета лица која долазе у судску зграду, одузимањем оружја и опасних оруђа, и старањем да се запослени као и лица која се налазе у згради, придржавају прописа о понашању и кретању у згради суда, као и примедби и упозорења овлашћеног лица – правосудног стражара, а у случају непоштовања истих, удаљавање лица из зграде као и друге радње у складу са законом, пратећим прописима и овлашћењима стражара.

 

За обављање послова из делокруга Суда систематизују се 20 радних места са 41 запосленим