Организација суда

Полазећи од врсте, обима и сложености послова у суду и потребе законитог, ажурног и ефикасног рада у суду се образују следеће организационе јединице:

 

  • Судска управа   
  • Судска писарница
  • Рачуноводство суда
  • Административно-техничка служба
  • Служба за информатику и аналитику


У СУДСКОЈ УПРАВИ обављају се послови који служе вршењу судске власти, пре свега: уређивање унутрашњег пословања у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани  за сталне судске вештаке, преводиоце и тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистике и израду извештаја, извршење кривичних и прекршајних санкција, финансијско и материјално пословање суда,  стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду, послови у вези са стручним усавршавањем судија и судског особља, доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду, послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење, послови у вези са наплатом судских такси  и други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда, када је то одређено законом или општим актом суда.

 

У СУДСКОЈ ПИСАРНИЦИ се обављају административни и технички послови у суду, по свим предметима из надлежности Вишег суда, послови пријема писмена, послови архиве, експедиције и доставе поште.

Радом организационе јединице Писарница руководи управитељ писарнице.

 

РАЧУНОВОДСТВО СУДА обавља све послове из области рачуноводства, књиговодства, економата и депозита, у складу са законским прописима.

Радом организационе јединице Рачуноводство руководи шеф рачуноводства.

 

У АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКОЈ  СЛУЖБИ се обављају сви послови везани за вођење записника на рочиштима и претресима, куцање одлука, дописа, вршење преписа, обављају послови разношења судске поште, послови одржавања постројења централног грејања, одржавање и поправка зграде и инвентара, обезбеђење суда, одржавање чистоће  као и остали административно -  технички  послови неопходни за правилно пословање суда, уз поштовање Судског пословника.

 

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ И АНАЛИТИКУ суда обавља све оперативне и информатичке послове.