Управни спорови

Законом о управним споровима (Службени гласник РС 111/09), обезбеђује се судска заштита појединачних права и правних интереса и законитост решавања у управним и другим Уставом и законом предвиђеним појединачним стварима.

 

Управни спор решава Управни суд, а по захтеву за преиспитивање судске одлуке против одлуке Управног суда одлучује Врховни касациони суд.

 

Странке у управном спору су тужилац, тужени и заинтересовано лице.