Извршни поступак

Извршни поступак регулисан је Законом о извршењу и обезбеђењу. Одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу примењују се и на принудно извршење одлуке донесене у управном или прекршајном поступку која гласи на испуњење новчане обавезе, као и на обезбеђење новчаног потраживања о коме се одлучује у управном или прекршајном поступку.

 

Странке у извршном поступку су поверилац и дужник.

 

Поверилац је лице које је поднело предлог за извршење и чије се потраживање обезбеђује.

 

Дужник је лице против кога је поднет предлог за извршење и према коме се поступак извршења остварује.