Ванпарнични поступак

Ванпарнични поступак је регулисан Законом о ванпарничном поступку по којем судови опште надлежности поступају и одлучују о личним, породичним, имовинским и другим стварима које се по овом или другом закону решавају у ванпарничном поступку.

 

Ванпарнични поступак се може покренути по предлогу предлагача али и по службеној дужности (лишење пословне способности, задржавање у неуропсихијатријској установи, продужење родитељског права, расправљање заоставштине).

 

Странке у ванпарничном поступку су предлагач и противник предлагача.

 

Предлагач је лице по чијем предлогу је поступак покренут и о чијим се правима или правним интересима одлучује у поступку.

 

Противник предлагача је лице против кога је поднет предлог и према коме се право или правни интерес предлагача остварује.