Надлежности неких од институција на територији града Ужица

Грађани могу у наведеним институцијама обавити:

 

Полиција:

 • Пријавити припрему или извршење кривичних дела и учиниоца
 • Извадити ЛИЧНУ КАРТУ
 • Пријавити промену ПРЕБИВАЛИШТВА
 • Пријавити и одјавити БОРАВИШТЕ
 • Извадити ПАСОШ
 • Извадити ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ
 • РЕГИСТАРАЦИЈА ВОЗИЛА
 • ДРЖАВЉАНСТВО (захтев, отпуст...)
 • Извадити Дозволу за ношење оружја
 • Пријавити боравиште странаца

 

 Градска управа

 • издавање уверења о држављанству;
 • издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих;
 • правна помоћ грађанима општине;
 • промена имена, презимена;
 • венчања;
 • давање извода из бирачких спискова;  
 • издавање грађевинских дозвола (за физичка лица);
 • издавање употребних дозвола (за физичка лица);
 • издавање решења о постављању привремених објеката (киоска на јавним површинама);
 • доношење решења о рушењу бесправно подигнутих објеката и објеката који одступају од одобреног пројекта;
 • доношење решења из области комуналне инспекције у вези сузбијања уличне продаје;
 • уклањање бесправних објеката са јавних површина;
 • давање извода из техничке документације.
 • отварање занатских, трговинских и услужних радњи;
 • отварање радних књижица;
 • остваривање права на накнаду из борачке и инвалидске заштите;
 • давање социјалних накнада.
 • издавање решења у управном поступку по пречем праву градње експропријације, деекспропријације и изузимање земљишта;
 • увођење у посед по захтеву грађана.

 
Служба правне помоћи

Странка којој је потребна стручна помоћ приликом састављања докумената која се подносе суду (тужбе, предлози за покретање поступака и други поднесци ) или правни савет може се обратити Служби правне помоћи у Скупштини општине са територије на којој има пребивалиште, уколико она има организовану такву службу

 

Јавни бележник

 • Састављање, овера и издавање јавних исправа о правним пословима, изјавама и чињеницама на којима се заснивају права и оверавање приватних исправа
 • Преузимање на чување исправа, новца, харија од вредности и других предмета
 • На основу закона  и по одлуци суда обавља послове коју му се по закону могу поверити
 • Предузима  друге радње у складу са законом