Пријем и овера докумената

Пријем писмена врши се у пријемној канцеларији суда - соба број 3 на петом спрату зграде.

Приликом пријема, на писмено се ставља отисак пријемног штамбиља који садржи датум пријема, број страна, број прилога и др.

Примљене тужбе,  оптужнице,  и друге поднеске преузимају уписничари који формирају и заводе предмете у уписнике, према врстама предмета.

Уписничари који обављају административно техничке послове у писарници,  здружују поднеске и остала писмена у предмет и евидентирају све промене у кретању предмета и предају у рад судији.


Писарница самостално:

 • констатује правноснажност и извршност одлуке;

 • оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;

 •  даје усмена и писмена обавештења на основу података из уписника и списа;

 •  прима на записник или у облику службене белешке, кратка саопштења и изјаве странака и других заинтересованих лица, о промени адресе, место боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена, или кад у њима није назначен дан доставе и слично;

 • прегледа службене листове у циљу утврђивања да ли су огласи у вези са појединим предметима објављени и ставља забелешку о томе;

 •  пожурује у случевима када пред постављеним захтевима није поступљено и када за пожуривање није потребна одлука судије;

 • отклања недостатке на поднесцима у оквиру овлашћења радника одређеног за пријем поднеска;

 •  предузима одговарајуће мере да се новчане казне и трошкови поступка после издате наредбе суда уредно и брзо наплате;

 •  стара се да се таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе не плаћања;

 • стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из рачунских средстава;

 •  прикупља податке потребне за брисање или одузимање условне осуде.

 

Поред тога, председник суда може наредити да се поред наведених и других послова поверених писарници Судским пословником, у њој самостално обављају и друге радње и послови.

Запослени у писарници старају се да се предметима послује правилно, уредно и на време, а нарочито да се одржавају и сви прописани или одређени рокови, да се отклоне све што би сметало благовременом раду судији у предмету, а односи се на делокруг рада писарнице, да судијама на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку или предузети неку другу радњу.

Писарница се стара да јој се сви предмети, нарочито они по којима теку рокови, или су одређени претреси, рочишта, врате са израђеним одлукама у роковима прописаним у појединим поступцима

Управитељ писарнице ће скренути пажњу судији или судијском помоћнику, на протек појединих рокова, или на очигледне грешке у записницима и изворницима одлука и слично као и на очигледне грешке и пропусте у вези са обрачуном и наплатом таксе, одређивањем рокова и рочишта итд.

Писарница самостално послује у вези са руковањем списима и прибављањем потребних података, извештаја и обавештења од других судова, органа и установа.

Запосленима у писарници може се поверити обављање других послова под надзором и упуствима судије, као што су састављање једноставних поднесака, припремање извештаја, дописа, замолница или једноставних одлука које се односе на управљање поступком