Особе са хендикепом

На улазу у приземље зграде суда у Ужицу, постоје врата до којих води рампа за кориснике колица и особе које се отежано крећу. Како су врата у приземљу због безбедносних разлога затворена, на њима је увек радник обезбеђења који ће врата и отворити. На овај начин омогућен је приступ  приземном делу зграде, а уз коришћење лифта и приступ првом спрату где се налази пријемна канцеларија Основног суда, инфо пулт као и лифт који ће странке да одвезе на пети спрат у просторије Вишег суда.

 

Како у овом тренутку није могуће обезбедити велика материјална средства потребна за стварање услова доступности преосталог дела судске зграде где се налази највећи број судница  у Вишем  суду предвиђене су посебне процедуре у зависности од групе корисника, тако да  особе које долазе у суд у судску управу, писарницу , ради издавање уверења и прегледања списа, а такође и особе које треба да приступе суђењу у судницама на петом спрату  морају да се користе лифтом у чему ће им помоћи неко од стражара суда.

 

Особе које су странке  у кривичном поступку могу лако да приступе на суђења  с обзиром да се истражно одељење и кривичне суднице налазе у приземљу зграде суда, тако да ће се ради уласка у зграду користити лифтом за инвалиде а затим ће их неко од стражара упутити у одговарајућу простоију или судницу.Што се тиче парничних судница, прилаз особама са инвалидитетом је отежан али може да се изведе тако да се те особе морају користити лифтом у чему ће им помоћи неко од стражара суда, отпратити их и упутити ка судници.

 

Да би се омогућило да се суђења закажу у приземљу зграде суда у коме је омогућен приступ особама са хендикепом предвиђен је следећи поступак:

 

  • Уз саму тужбу  потребно је поднети и обавештење (образац захтева се налази на секцији Обрасци поднесака презентације суда) поступајућем судији и секретару суда са захтевом да се суђења закажу у судници која је доступна особама са хендикепом.

 

  • Кад се одобри захтев предузимају се потребне мере са поступајућим судијом да се суђење закаже у некој од судница у приземљу.

 

  • Уколико је реч о особи са оштећеним слухом или говором у самој тужби то треба и нагласити како би се благовремено ангажовао судски тумач - преводилац на гестовни језик.

 

Особе које у оквиру кривичног или парничног поступка треба да учествују као сведоци, оштећени вештаци или тумачи ће се  увек обратити неком од стражара суда и за случај да нису позвани на суђења у кривичном поступку мораће да се користе лифтом у чему ће им помоћи неко од стражара суда.

 

Странка у поступку која зна да је предложени сведок или вештак особа са хендикепом треба то и да нагласи како би се обезбедила судница у приземљу или ангажовао судски тумач.

 

Поред тога и сама особа са хендикепом, по добијању позива за суд, може обавестити секретара суда и поднети захтев да се суђење закаже у судници  која је доступна особама са хендикепом.

 

У току је формирање и „Службе за помоћ оштећенима и жртвама“ која ће, између осталог имати активну улогу у помоћи особама са хендикепом. Особе са хендикепом ће моћи у сваком тренутку да се обрате запосленима у овој служби за ради пружања помоћи.