Соба за подршку жртвама, сведоцима и оштећенима

У суду тренутно постоји једна просторија која је уређена за подршку жртвама, сведоцима и оштећенима. Истовремено у тој простоји ће се обављети и послови саслушања жртава, чиме би се створило осећај пријатности и поверења у службена лица, узимање изјава од посебно осетљивих сведока и малолетних лица кривичном и парничном поступку, да би сам поступак узимања изјава био би лакши и прецизнији.

Међутим, ова просторија првенствено служи као чекаоница за жртве, сведоке и оштећене који треба да буду саслушани у редовном поступку у судницама. Давањем информација о њиховим правима и обавезама отклонио би се страх и нервоза од суда, који утиче на давање исказа али и на слику о суду. 

Најчешћи проблеми који се јављају у поступку за жртву су - секундарна виктимизација, као и утисак да се стање у коме се налазе не мења активношћу суда или да још горе, да им се намеће осећај кривице за то што су преживели. Свој исказ дају обично, прво у Центру за социјални рад. Затим их они упуте у полицију, која након поновног узимања изјаве подноси кривичну пријаву. Након тога, због недовољне обучености полиције, Јавни тужилац захтева прикупљање потребних обавештења и то поновним узимањем изјаве од жртве, на одређене околности. Затим суд саслушава жртву у истражном поступку. Након тога се позива на главни претрес, где минимум једном присуствује и даје свој исказ.

Последице за рад суда су стога дуго трајање поступка, а често без осуђујуће пресуде, јер жртва након толиких саслушања или "одустаје" од свог исказа или чак у потпуности негира постојање кривичног дела. 

Посебно осетљиви сведоци имају страх од суда и давања исказа у судницама због њиховог законом предвиђеног изгледа и процедуре. Не знају своја права ни обавезе, немају представу ни како саслушање ни цео поступак изгледа. Такво њихово стање отежева узимање исказа или води до исказа који не садржи чињенице које се односе на догађај о ком сведочи.

Саслушање малолетних лица се у пракси избегава управо због недостатка адекватне просторије,која би била прилагођена њиховом узрасту и зрелости,у којој би то узимање исказа било разговор, а не саслушање. 

Стога је овај суд обезбедио просторију у призмељу судске зграде, канцеларија бр. 16 која је предвиђена за подршку наведеним циљним групама.