Позив на посредовање - решите ваш спор мирним путем

У циљу повећања ефикасности правосуђа Републике Србије, засноване на међународним стандардима, а што је предуслов за право странке на брзо и правично суђење Виши суд у Ужицу жели да Вам као странкама који се појављујете пред судом пружи могућност да Ваш спор решите брже, једноставније и јефтиније у поступку посредовања.

Посредовање је најчешће примењиван поступак за алтернативно решавање спорова у свету. Подразумева поступак у којем неутрална особа - посредник помаже странкама кроз договарање и преговарање да пронађу сопствено решење и дођу до споразума који ће решити њихове спорне односе и бити прихватљив за обе стране.

Сва документа у вези поступка посредовања можете наћи на интернет страници : www.medijacija.rs

Одлуком предедника Вишег суда у Ужицу формирана је инфо-служба за подршку алтернативном решавању спорова. Службом руководи судија Раденко Зечевић а под његовим надзором послове у оквиру Службе обављају судијски помоћници Тамара Јованетић и Небојша Маринковић.

У Вишем суду у Ужицу у приземљу зграде правосудних органа постоји посебно опремљена просторија за поступке посредовања.

Начела посредовања

Добровољност – поступак посредовања спроводи се добровољно, на основу изричите сагласности страна, осим у спорним односима у којима је посебним законом покретање поступка посредовања предвиђено као услов за вођење судског или другог поступка. Стране се слободно споразумевају о начину спровођења посредовања.

Равноправност – У поступку посредовања стране су равноправне. Посредник је дужан, уважавајући све околности случаја да странама обезбеди равноправан положај.

Искључење јавности – У поступку посредовања јавност је искључена. У поступку учествују стране, њихови законски заступници и пуномоћници, а трећа лица могу присуствовати  само уз дозволу страна у поступку.

Неутралност – Посредник у поступку посредовања је неутралан.

Поверљивост – Сви подаци, предлози и изјаве из поступка посредовања или у вези са поступком посредовања су поврерљиви, ако се стране нису другачије споразумеле, осим оних који се морају саопштити на основу закона, ради заштите јавног поретка, посебно када је то потребно ради осигурања заштите најбољег интереса детета или ради спречавања наношења штете физичком или психичком интегритету лица, као и у случају ако је то потребно ради спровођења споразума страна. Стране, њихови законски заступници и пуномоћници, посредник, трећа лица која присуствују поступку посредовања, као и лица која обављају административне послове за потребе посредовања, дужни су да све податке, предлоге и изјаве у вези са поступком посредовања чувају као тајну и одговарају за штету насталу кршењем ове обавезе.

Хитност – Поступак посредовања спровешће се без одлагања, у најкраћем могућем времену.

Предности посредовања

Поступак посредовања је неформалан поступак. Овај поступак је прилагођен интересима странака. Изјаве и своје предлоге у поступку посредовања за решавање спора дају неформално, а записник се не води. Саме стране одлучују о ономе што ће расправити у поступку посредовања, као и о ономе што ће се договорити. Предност посредовања је у томе што омогућава странама да разреше све спорне односе, а не само онај спорни однос у конкретном предмету који се износи на посредовање.

Посредовање омогућава странама у спору да до правде дођу у разумном року. Спор који би у редовној судској процедури трајао неколико година, путем посредовања се решава у року од неколико сати.

Искуства у свету показују да се 80% посредовања завршава постизањем споразума. Овај успех произилази из тога што стране одлуку у посредовању доносе саме и што је степен њихове укључености у решавању међусобног спора већи него у редовном судском поступку. Чак и у случају немогућности постизања споразума између странка, посредовање сукобљеним странама пружа прилику за разрешење проблема, и међусобно разумевање ставова.

Посредовање штеди време и новац којим би странке платиле судске трошкове.

Посредовање смањује непријатне тензије. Споразум постигнут путем посредовања је резултат узјамног попуштања и обостране добре воље странка, па нема победника ни побеђеног, нити је потребна државна принуда.

Како изгледа поступак посредовања?

За разлику од редовног судског поступка који је строго формалан и у ком су правила и начин вођења прописани одређеним законом, поступак посредовања је неформалан поступак, који је прилагођен интересима странака. Посебна правила у погледу начина вођења посредовања не постоје, већ та правила у сваком конкретном случају одређује посредник у договору са странкама. Саме странке одлучују о ономе што ће расправити у поступку посредовања, као и о ономе што ће се договорити.

Поступак посредовања се покреће закључењем споразума о приступању посредовању. Ако једна страна упути предлог за закључење споразума о приступању посредовању, друга страна је дужна да се о наведеном предлогу изјасни, у року од 15 дана од дана достављања предлога, писаним путем.

Стране и посредник закључују споразум о приступању посредовању у писаној форми којим потврђују избор посредника, уређују међусобна права и обавезе у складу са начелима посредовања, утврђују трошкове посредовања и друга питања од значаја за спровођење посредовања.

Ко су посредници и која је њихова улога у поступку посредовања?

Поступак посредовања спроводи један или више посредника, које стране споразумно одреде.

Посредник је физичко лице које на независан, неутралан и непристрасан начин посредује између страна у спорном односу а које испуњава услове за обављање послова посредника прописане Законом о посредовању у решавању спорова. Сви  посредници пролазе поступак  обуке. Поступак издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање спроводи Министарство правде које води и Регистар посредника. Стране споразумно одређују посредника са Регистра посредника, а уколико не постигну споразум, могу затражити да посредника одреди суд или други орган пред којим се води поступак.

 

Списак посредника са подручја Вишег суда у Ужицу

Вуковић (Драган) Драгиша

 • Година и место рођења:1982. година – Бјело Поље
 • Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • Звање: Дипломирани правник
 • Занимање: Адвокат
 • Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду – мобинга
 • Адреса: Војвођанска 148 б , 31000 Ужице
 • Е-маил адреса:  Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 • Број мобилног телефона: 060/0169-556
 • Број и датум одлуке: 740-09-00002/2017-22 од 15.03.2017. године


Дуњић   (Првослав) Славица
 • Година и место рођења:1968. година – Ужице
 • Факултет: Економски факултет у Универзитета у Београду
 • Звање: Дипломирани економиста
 • Занимање: Стечајни управник
 • Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука
 • Адреса: Жеље Ђурића 30 , 31000 Ужице
 • Е-маил адреса:  Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 • Број мобилног телефона: 064/122-0912
 • Број и датум одлуке: 740-09-00749/2016-22 од 15.03.2017. године


Јовановић ( Миодраг) Владан

 • Година и место рођења:1964. година – Јагодина
 • Факултет:Правни факултет Универзитета у Београду
 • Звање: Дипломирани правник
 • Занимање: Адвокат
 • Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука
 • Адреса: Димитрија Туцовића 64 , 31000 Ужице
 • Е-маил адреса:  Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели gmail.com
 • Број мобилног телефона: 064/120-6402
 • Број телефона: 031/516-402
 • Број и датум одлуке: 740-09-00390/2016-22 од 15.09.2016. године


Кукуљац (Руждија) Арнеса
 • Година и место рођења:1982. година – Пријепоље
 • Факултет: Правни  факултет Универзитета у Крагујевцу
 • Звање: Дипломирани  правник
 • Занимање: Адвокат
 • Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука
 • Адреса: Вељка Влаховића 1, 31300 Пријепоље
 • Е-маил адреса:  Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 • Број мобилног телефона: 065/325-5200
 • Број и датум одлуке: 740-09-00056/2015-22 од 15.04.2015. године


Петровић (Радиша) Драгана
 • Година и место рођења:1974. година – Пожега
 • Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • Звање: Дипломирани правник
 • Занимање: Адвокат
 • Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука за посредовање у породичним споровима
 • Адреса: Краља Петра 42 , 31210 Пожега
 • Е-маил адреса:  Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 • Број мобилног телефона: 064/351-3273
 • Број телефона: 031/715-686
 • Број и датум одлуке: 740-09-00010/2017-22 од 17.02.2017. године