Постављање сталних судских вештака

Услови за обављање вештачења, поступак именовања и разрешења судских вештака, поступак уписа и брисања правних лица која обављају послове вештачења као и права и обавезе лица која обављају вештачење регулисани су Законом о судским вештацима.

Послове вештачења обављају физичка и правна лица која испуњавају услове предвиђене законом, државни органи у оквиру којих се може обавити вештачење, као и научне и стручне установе.

Поступак именовања и разрешења судских вештака спроводи Министарсрво праведе. Јавни позив за именовање вештака објављује Министар правде  када утврди да је недовољан број вештака за одређену област вештачења.

Министарство правде води регистар вештака као и збирку исправа за сваког вештака. Регистар вештака води се у електронском облику и јавно је доступан преко интернет странице министарства.

Виши суд у Ужицу води списак судских вештака за подручје овог суда.

Податке о судским вештацима који се воде у Министарству правде и државне управе погледајте на интернет страници Министарства правде и државне управе за подручје Вишег суда у Ужицу, можете погледати овде.