Водич за медије у поступку за слободан приступ информацијама од јавног значаја

 

Свако физичко и правно лице има право да поднесе захтев за приступ информацијама од јавног значаја  којима располаже Виши суд у Ужицу, а које су настале у вези са радом овог суда, садржане су у одређеном документу а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја  подноси се  Вишем суду у Ужицу у писаном облику, непосредном предајом, поштом или електронским путем.

 

Захтев мора бити јасан и садржати довољно података у вези са природом и садржајем информације.

 

Суд је дужан да без одлагања а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца информације обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

 

Уколико суд не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће  Повереника и тражиоца информације о томе, у чијем се поседу по његовом сазнању документ налази.