Водич за медије у поступку за слободан приступ информацијама од јавног значаја

1. Свако физичко и правно лице има право поднети захтев за приступ информацијама из надлежности Вишег суда у Ужицу,

2. Захтев се подноси Вишем суду у Ужицу у писаном облику, поштом или непосредном предајом канцеларији за пријем поште у суду,

3. Захтев мора бити јасан и садржавати довољно података у вези са природом и садржајем информације,

4. Ако захтев подноси физичко лице дужно је путем личних докумената доказати свој идентитет,

5. Ако захтев подноси законски заступник дужан је доказати свој идентитет и доставити доказ да је законски заступник,

6. По пријему захтева суд је дужан да, путем овлашћеног радника, размотри чињенице и околности од значаја за обраду захтјева,

7. Виши суд у Ужицу дужан је обавестити подносиоца захтева да ли је одобрио приступ информацији делимично или у целини, у року од 15 дана од дана пријема захтева, с тим да тај рок може бити продужен за 7 дана у случајевима предвиђеним у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја,

8. Приступ информацијама обезбедиће се подносиоцу захтјева на српском језику,

9. Виши суд у Ужицу може одбити захтев за приступ информацијама (изузете информације), делимично или у целини, за следеће категорије информација:

 • када се откривањем информације основано може очекивати изазивање значајне штете по легитимне циљеве за следеће категорије информација:

  • интерес одбране и сигурности, као и заштита јавне безбедности,

  • спречавање криминала и свако откривање криминала,

  • заштита процеса у доношењу одлука утврђених законом.

 • када захтев за приступ информацијама укључује поверљиве комерцијалне интересе треће стране,

 • када захтев за приступ информацијама укључује личне интересе који се односе на приватност трећег лица у складу са законом и Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода, члан 8. Конвенције,

 • када се ради о малолетним учиниоцима кривичних дела и када су малолетници оштећени кривичним делом,

 • када се ради о оштећеним лицима за кривична дела против полне слободе (глава осамнаеста Кривичног законика Републике Србије

 • када се ради о поштовању претпоставке невиности,

 • када се, након проведеног поступка, утврди да објављивање информације није од јавног интереса.

10. Ако Виши суд у Ужицу није у могућности да удовољи захтеву о томе ће, у року од 8 дана, обавестити подносиоца захтева са упутством о могућности подношења жалбе надлежном органу, укључујући и право обраћања oмбудсману Републике Србије

11. Председник суда ће посебним решењем одредити лице из тог суда као службено лице за односе са јавношћу.

12. У Вишем суду у Ужицу водиће се посебан Индекс регистар о врсти информација које су под контролом овог суда.