Јавност судског поступка

Према судском пословнику председник, судије и судско особље дужни су

  • да обезбеде потребне услове за јавност рада суда,
  • да омогуће одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду,
  • да свакодневно и на видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржати објављују време, место и предмет суђења.

 

Рад суда је јаван и суд ће искључити јавност само у случајевима предвиђеним законом.

Информације о поступцима који се воде у суду могу се ускратити ако штете интересима поступка или нарушавају приватност и безбедност учесника у поступку.

 

Понашање у суду

Сви запослени у суду као и странке које у суд долазе дужни су да се одевају пристојно, на начин којим се чува достојанство суда и суђења.

Није дозвољен улазак у судску зграду непристојно одевеним грађанима (у шорцевима, кратким панталонама и папучама).

Сви запослени у суду дужни су да се према странкама и лицима која се налазе у судској згради односе са поштовањем поштујући достојанство њихове личности.

Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда. У противном, правосудна стража је овлашћена да према њима примени мере предвиђене законом и актом о судској стражи.

У холовима судске зграде забрањено је пушење.

 

Однос суда и других државних органа

Ефикасан и квалитетан рад суда у многоме је услољен сарадњом са другим државним органима и институцијама.

Да би поступак био покренут и вођен на ефикасан и праведан начин суду је потребна подршка многих државних органа, почевши од полиције и тужилаштва који прикупљају доказе и покрећу поступке па, преко општине која пружа правну помоћ сиромашним грађанима до поште од које зависи благовремена достава судских позива и других докумената.

Добра сарадња са свим овим институцијама и њихова подршка суду доприносе брзом и праведном решавању поступака пред судом.