Извод из казнене евиденције

Домаћа правна лица, као и представништва или огранци страног правног лица, која имају седиште на територији Републике Србије,  сходно чл. 32 Закона о одговорности правних лица за кривична дела, у погледу давања података из казнене евиденције за правно лице за дела из надлежности Вишег суда у Ужицу, могу се обратити овом суду подношењем захтева на меморандуму правног лица од стране законског заступника.

Захтев се подноси у писарници Вишег суда у Ужицу, сваког радног дана у периоду од 08,00 часова до 15,00 часова (пауза од 9,00 часова до 9,30 часова).

Уз захтев за давање података из казнене евиденције потребно је приложити:

  • фотокопију извода из Агенције за привредне регистре, за правно лице за које се захтевају подаци – оригинал на увид;
  • фотокопију обрасца „Оверени потписи лица овлашћених за заступање“ – оригинал на увид;
  • доказ о уплати таксе за издавање података из казнене евиденције, у износу од 190,00 динара, уплатити на број рачуна 840-29607845-75 позив на број 97 89-100.


Уколико захтев предаје лице које није законски заступник правног лица, потребно је приложити пуномоћје на меморандуму фирме за предају захтева за давање података из казнене евиденције и преузимање уверења.