Вансудско поравнање

ПОСТУПАК ЗАКЉУЧЕЊА И ИЗВРШЕЊА ВАНСУДСКОГ ПОРАВНАЊА У ПРЕДМЕТИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

 

Државни правобранилац, председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, Министар правде и директор Правосудне академије донели су дана 18.07.2018. године Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року.

Према наведеном Упутству, председници судова и судије које у смислу одредби члана 7 Закона о заштити права на суђење у разумном року воде поступке и одлучују о приговорима, ће уз доставу решења којим се утврђује повреда права на суђење у разумном року, доставити странци писано обавештење о законској могућности закључења вансудског поравнања са Државним правобранилаштвом ради накнаде неимовинске штете са прилогом обрасца предлога за закључње поравњања.

Државно правобранилашто ће предлог за закључење вансудског поравнања одмах по пријему доставити Комисији за доношење одлука по предлогу за поравнање за правично заводовољење када је утврђена повреда права на суђење у разумном року и обавестити председника суда о поднетом предлогу.

По пријему предлога за закључење вансудског поравнања, Комисија Државног правобранилаштва ће обавестити странку о року за добровољно испуњење обавезе утврђене вансудским поравнањем који не може бити дужи од 60 (шездесет) дана.

Комисија  Државног првобранилаштва ће вансудско поравнање одмах по закључењу доставити Високом савету судства и председнику суда на који се поравнање односи.

Обавеза утврђена вансудским поравнањем добровољно ће се испунити из буџетских средстава Високог савета судсва која су намењена покрићу текућих расхода судова након чега ће суд као исплатилац обавестити Комисију Државног правобранилаштва о добровољном испуњењу обавезе утврђене вансудским поравнањем.

Образац предлога за закључење вансудског поравнања, можете преузети ОВДЕ.