Упознавање јавности са радом АВП

среда, 15 септембар 2010
Штампа

У среду 8. септембра 2010. године у библиотеци Основног суда у Ужицу одржана је заједничка коференција за новинаре Вишег и Основног суда у Ужицу у циљу упознавања јавности са активности и радом судова на Пројекту који обухвата обуку запослених и увођење новог компјутерског програма за аутоматско вођење предмета, а који се спроводи у координацији Министарства правде Републике Србије и Светске банке из Пројеката подршке реформе правосуђа Србије.

Почасни гост коференције био је помоћник Министра правде за операције и технологије господин Дејан Пашић.

Програм за аутоматско вођење предмета је пословни софтвер нове генерације који се користи у судовима у Републици Србији и у технолошком смислу је урађен по стандардима најмодерније праксе у европској унији и развијеним земљама у вету, а до сада је имплементиран у 16 привредних, 34 основна и 26 виших судова у Србији, као и у Привредном апелационом суду. По плану Министарства правде Републике Србије увођење АВП програма у 102 судске јединице почиње у септембру 2010. године.

Основни задатак Програма за аутоматско вођење предмета је да замени ручно вођење уписника, а у судовима који су до сада користили неку врсту софтвера, циљ је замена постојећих апликација јединственом хармонизованом апликациjом за територију целе Републике.

Вођење уписника у електронској форми кроз АВП програм помаже при прецизнијем вођењу информација о предметима од фазе завођења до окончања предмета, омогућава креирање базе података за све врсте предмета и учесника у поступку, увид у сваки предмет у пар секунди и давање информација о предметима странкама без чекања, креирање извештаја за праћење рада судова и судија појединчано у реалном времену. Истовремено Програм омогућава странкама праћење информација о предметима преко веб странице судова Србије, што смањује време потребно за добијање информација, повећава транспарентност рада судова и растерећује раднике писарница рада са странкама у ситуацијама када је то могуће, омогућава евидентирање уговора о промету непокретностима кроз централизовану базу података и тако спречава злоупотребе при овим трансакцијама (продаја једне непокретности више пута). Овим је омогућена и додела судија по предметима случајном расподелом, по праву на „природног судију“, израчунавање судске таксе и упознавање странака с износом одмах по предаји предмета суду, са праћењем наплате судских такси и тиме ажурнији начин прикупљања такси.

Председницима судова је омогућено да свакодневно прате прилим предмета у суд и да прате рад сваког судије појединачно како би могли да утичу на ефикасност и избегавање у одуговлачењу поступака.  Својим функционалностима овим се правосуђе у Србији сврстaва у ред модерније опремљених у овом делу света повећавајући ажурност, транспарентност рада судова, скраћење дужине трајања старих поступка, решавања старих предмета и повећава поверење странака у рад судова.

Вршилац функције председника Вишег суда у Ужицу Радмила Рајић је изјавила да имплементиран програм за аутоматско вођење предмета омогућава бржи, ефикаснији и стандардизованији рад у суду. Наведеним програмом замениће се ручно вођење уписника, прецизније ће се водити информације о предметима суда, а програм ће одређивати судије који ће да суде у споровима и омогући да се прати рад судије појединачно у наведеном предмету, а грађанима ће бити омогућено да у сваком тренутку путем интернета добију информације о предметима који се воде у суду, дакле без чекања на шалтерима и контактирања радника писарнице. Не само да се омогућује бржи и делотворнији рад администрације, већ и већа правна сигурност за грађане, с тим што су већ уочени позитивни ефекти управо због боље доступности података суда и побољшања рада суда и судског особља.

Помоћник Министра правде Дејан Пашић изјавио да ће захваљујући свакодневном коришћењу новог програма за аутоматско вођење предмета (АВП) рад запослених у судовима бити једноставнији, ефикаснији и транспарентнији. Деветомесечни пројекат који обухвата обуку запослених у увођење новог компјутерског програма у 60 основних и виших судова реализује се из МДТФ  пројеката (Мулти донор труст фонд пројеката) подршке реформе правосуђа Србије, а у координацији Министарства правде и Светске банке.